• Trang chủ
 • Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 4
wp-content/uploads/2021/12/nothumb-best-featured.png

Trắc nghiệm GDQP An ninh học phần 1 – Chuyên đề 4

Trắc nghiệm giáo dục quốc phòng an ninh học phần 1

Chuyên đề 4: Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

ĐỀ BÀI

Câu 91:  Hãy chọn cụm từ đúng nhất tương ứng vị trí (1) và (2) để làm rõ khái niệm sau: “Lực lượng vũ trang nhân dân là ……(1) ……..và ……..(2)……..do Đảng cộng sản VN lãnh đạo, Nhà nước CHXHCNVN quản lý “.

 1. các tổ chức vũ trang (1); bán vũ trang (2).

 2. các lực lượng vũ trang (1); bán vũ trang (2).

 3. tiềm lực vũ trang (1); tiềm lực bán vũ trang (2).

 4. tiềm lực quốc phòng (1); thế trận quốc phòng (2).

Câu 92:  Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng vũ trang nhân dân là:

 1. Phối hợp chặt chẽ chống quân địch tấn công từ bên ngoài vào và bạo loạn lật đổ từ bên trong.

 2. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân.

 3. Chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

 4. Tổ chức lực lượng quần chúng rộng rãi xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

 Câu 93: Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Lực lượng vũ trang nhân dân là:

 1. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng.

 2. Xây dựng tiềm lực quốc phòng và thế trận quốc phòng vững chắc.

 3. Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân.

 4. Tổ chức lực lượng quần chúng rộng rãi xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Câu 94:   Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Lực lượng vũ trang nhân dân là:

1/  Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độXHCN và những thành quả cách mạng.

2/  Xây dựng tiềm lực quốc phòng và thế trận quốc phòng vững chắc.

3/  Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân.

4/  Cùng toàn dân xây dựng đất nước.

 1. Nội dung 1 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

Câu 95:   Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng vũ trang nhân dân là:

1/  Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng.

2/  Chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

3/  Tổ chức lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân.

4/  Cùng toàn dân xây dựng đất nước.

 1. Nội dung 1 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

Câu 96:   Một trong những đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là:

 1. Bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 2. Xây dựng dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 3. Xây dựng lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 4. Xây dựng đất nước và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi.

Câu  97:   Một trong những đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là:

 1. Bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 2. Xây dựng lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 3. Xây dựng đất nước và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi.

 4. Thực trạng lực lượng vũ trang nhân dân đã có những bước trưởng thành lớn mạnh về chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu, song vẫn còn phải tháo gỡ một số vấn đề về chính trị, trình độ chính quy, trang bị còn lạc hậu, thiếu đồng bộ.

Câu 98:  Một trong những đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là:

 1. Bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 2. Xây dựng lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 3. Cả nước đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, trong khi chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt.

 4. Xây dựng đất nước và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi.

Câu 99: Một trong những đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là:

 1. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đất nước đang bước sang thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới toàn diện hơn.

 2. Bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 3. Xây dựng lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 4. Xây dựng đất nước và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi.

Câu 100:  Một trong những đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là:

1/  Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đất nước đang bước sang thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới toàn diện hơn.

2/  Bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

3/  Xây dựng lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

4/  Cả nước đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, trong khi chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt.

 1. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1 và 4 đều đúng.

Câu 101: Một trong những đặc điểm liên quan đến xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là:

1/  Xây dựng lực lượng chiến tranh nhân dân và thế trận chiến tranh nhân dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.           

2/  Sự nghiệp đổi mới ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, đất nước đang bước sang thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới toàn diện hơn.

3/  Cả nước đang thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, trong khi chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch chống phá ta quyết liệt.

4/  Thực trạng lực lượng vũ trang nhân dân đã có những bước trưởng thành lớn mạnh về chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến dấu, song vẫn còn phải tháo gỡ một số vấn đề về chính trị, trình độ chính quy, trang bị còn lạc hậu, thiếu đồng bộ.

 1. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung 2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 3  và 4 đều đúng.

 4. Nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 102: Một trong những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới là:

1/  Bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

2/  Thực hiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

3/  Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với lực lượng vũ trang nhân dân.

4/  Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới toàn diện hơn.

 1. Nội dung  2 và 3 đều đúng.

 2. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 1 và 4 đều đúng.

Câu 103: Một trong những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới là:

1/ Bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

2/ Tự lực tự cường xây dựng lực lượng vũ trang.  

3/ Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với lực lượng vũ trang nhân dân.

4/  Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới toàn diện hơn.

 1. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung 2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1,2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 104:  Một trong những quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới là:

 1. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân lấy chất lượng là chính, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở.

 2. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới toàn diện hơn.

 3. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân có những bước trưởng thành lớn mạnh về chính trị, chất lượng tổng hợp, trình độ chính quy, sức mạnh chiến đấu.

 4. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

Câu 105: Một trong những phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới là:

 1. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng chính quy cách mạng.

 2. Xây dựng quân đội nhân dân theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. 

 3. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân luôn trong tư thế sẳn sàng chiến đấu trong điều kiện quốc tế đã thay đổi, có nhiều diễn biến phức tạp.

 4. Xây dựng và bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân luôn trong tư thế sẳn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

Câu 106: Một trong những phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới là:

1/  Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng chính quy cách mạng.

2/  Xây dựng quân đội nhân dân theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.   

3/  Xây dựng lực lượng dự bị động viên.

4/  Xây dựng và bảo đảm cho lực lượng vũ trang nhân dân luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi.

 1. Nội dung 2 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 2 và 3 đều đúng.

 4. Nội dung 1 và 4 đều đúng.

Câu 107:  Một trong những phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới là:

1/  Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng chính quy cách mạng.

2/  Xây dựng quân đội nhân dân theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

3/   Xây dựng lực lượng dự bị động viên.

4/  Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ .

 1. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung  2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 108:  Một trong những nội dung xây dựng quân đội cách mạng là:

1/  Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân rộng rãi và dân chủ.

2/  Xây dựng lực lượng dự bị động viên tốt.

3/  Có tinh thần đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế tốt.

4/  Kỷ luật tự giác nghiêm minh, dân chủ rộng rãi…

 1. Nội dung 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung  2 và 3 đều đúng.

 3. Nội dung 1 và 4 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 109:   Một trong những nội dung xây dựng quân đội cách mạng là:

1/  Có tinh thần đoàn kết quân dân, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế tốt.

2/  Trước diễn biến tình hình phải phân biệt được đúng sai.

3/  Xây dựng lực lượng dự bị động viên tốt.

4/  Kỷ luật tự giác nghiêm minh, dân chủ rộng rãi…

 1. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung  2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 110:  Một trong những nội dung xây dựng quân đội cách mạng là:

1/  Xây dựng bản chất giai cấp công nhân cho quân đội, làm cho lực lượng này tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.

2/  Trước diễn biến tình hình phải phân biệt được đúng sai.

3/  Kiên định mục tiêu lý tưởng XHCN, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

4/  Kỷ luật tự giác nghiêm minh, dân chủ rộng rãi…

 1. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung  2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 111: Một trong những nội dung xây dựng quân đội chính quy là:

1/  Thống nhất về xây dựng bản chất giai cấp cho quân đội.

2/  Thống nhất về bản chất cách mạng, mục tiêu chiến đấu, ý chí quyết tâm, nguyên tắc xây dựng quân đội, tổ chức biên chế trang bị.

3/  Thống nhất về quan điểm tư tưởng quân sự, nghệ thuật quân sự, phương pháp huấn luyện giáo dục.

4/  Thống nhất về xây dựng lực lượng dự bị động viên tốt.

 1. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung  3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung  2 và 3 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng

Câu 112:  Một trong những nội dung xây dựng quân đội chính quy là:

1/  Thống nhất về tổ chức thực hiện chức trách nề nếp chế độ chính quy, quản lý bộ đội,công an,về tổ chức biên chế trang bị.

2/  Thống nhất về bản chất cách mạng, mục tiêu chiến đấu, ý chí quyết tâm, nguyên tắc xây dựng quân đội, tổ chức biên chế trang bị.

3/  Thống nhất về quan điểm tư tưởng quân sự, nghệ thuật quân sự, phương pháp huấn luyện giáo dục.

4/  Thống nhất về xây dựng lực lượng dự bị động viên tốt.

 1. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung  3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung  1, 2 và 3 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 113: Một trong những nội dung xây dựng quân đội tinh nhuệ là:

1/  Tinh nhuệ về tổ chức.

2/  Tinh nhuệ về chính trị.

3/  Tinh nhuệ về văn hóa, đời sống.

4/  Tinh nhuệ về kỹ chiến thuật.

 1. Nội dung 1, 3 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung  2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung  1, 2 và 4 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 114:  Một trong những nội dung xây dựng quân đội tinh nhuệ là:

 1. Tinh nhuệ về tổ chức, giáo dục và văn hóa.

 2. Tinh nhuệ về chính trị, tổ chức, kỹ chiến thuật.

 3. Tinh nhuệ về văn hóa, đời sống.

 4. Tinh nhuệ về kỹ luật, pháp luật, quy định pháp luật.

Câu 115: Một trong những nội dung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ là:

 1. Xây dựng cả chất lượng và số lượng, lấy chất lượng lá chính, tổ chức biên chế phù hợp.

 2. Xây dựng cả chất lượng và số lượng, cả chính quy và phi chính quy, cả chủ lực và địa phương.

 3. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ phù hợp và theo kịp với lực lượng vũ trang nhân dân theo hướng chính quy.

 4. Xây dựng lực lượng dân quân tự phù hợp với quân đội nhân dân theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.   

Câu 116:  Một trong những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là:

1/  Từng bước giải quyết các yêu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật của lực lượng vũ trang nhân dân.   

2/  Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng vũ trang nhân dân.

3/  Xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân có phẩm chất, có năng lực tốt. 

4/  Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo kịp với lực lượng vũ trang nhân dân các nước trong khu vực.

 1. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung  2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 117: Một trong những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là:

1/  Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, xây dựng và phát triển khoa học quân sự Việt Nam..

2/  Xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân có phẩm chất, có năng lực tốt.   

3/  Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân theo kịp với lực lượng vũ trang các nước trong khu vực.

4/  Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật của các lực lượng vũ trang nhân dân.    

 1. Nội dung 1, 2 và 4 đều đúng.

 2. Nội dung  2, 3 và 4 đều đúng.

 3. Nội dung 1, 2 và 3 đều đúng.

 4. Tất cả nội dung 1, 2, 3 và 4 đều đúng.

Câu 118:  Một trong những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là :

 1. Từng bước giải quyết các yêu cầu về cơ sở vật chất cho lực lượng vũ trang.

 2. Từng bước trang bị vũ khí hiện đại cho lực lượng vũ trang.

 3. Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ khí, trang bị kỹ thuật của các lực lượng vũ trang nhân dân.    

 4. Nhanh chóng trang bị vũ khí hiện đại cho lực lượng vũ trang đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Câu 119: Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn mới gồm mấy nội dung:

 1. 2 nội dung.

 2. 3 nội dung.

 3. 4 nội dung.

 4. 5 nội dung.

Câu 120 : Nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là:

 1. Chiến đấu giành và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

 2. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả cách mạng.

 3. Cùng toàn dân xây dựng đất nước.

 4. Cả 3 phương án trên đều đúng.

ĐÁP ÁN

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
D C A C C B D C A D
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
B C C A B C B A C D
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
C C C B A C A C B D

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, GDQP 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết