storage/uploads/one-way-of-training-for-your-future_1

One way of training for your future

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 31 to 35. 

     One way of training for your future occupation in Germany is by pursuing a dual vocational training programme. Such programmes offer plenty of opportunities for on-the-job training and work experience. Programmes usually last between two and three and a half years and comprise theoretical as well as practical elements. You will spend one or two days a week, or several weeks at once, at a vocational school where you will acquire the theoretical knowledge that you will need in your future occupation. The rest of the time will be spent at a company. There you get to apply your newly acquired knowledge in practice, for example by learning to operate machinery. You will get to know what your company does, learn how it operates and find out if you can see yourself working there after completing your training. 

     This combination of theory and practice gives you a real head start into your job: by the time you have completed your training, you will not only have the required technical knowledge, but you will also have hands-on experience in your job. There are around 350 officially recognised training programmes in Germany, so chances are good that one of them will suit your interests and talents. You can find out which one that might be by visiting one of the jobs and vocational training fairs which are organised in many German cities at different times in the year. 

          Employment prospects for students who have completed a dual vocational training programme are very good. This is one of the reasons why this kind of training is very popular with young Germans: around two thirds of all students leaving school go on to start a vocational training programme.

One way of training for your future

Bài dịch:

   Một cách đào tạo cho nghề nghiệp tương lai của bạn ở Đức là theo học chương trình đào tạo nghề kép. Các chương trình như vậy mang lại nhiều cơ hội cho đào tạo tại chỗ và kinh nghiệm làm việc. Các chương trình thường kéo dài từ hai đến ba năm rưỡi và bao gồm các phần lý thuyết cũng như thực hành. Bạn sẽ dành một hoặc hai ngày một tuần, hoặc vài tuần cùng một lúc, tại một trường dạy nghề, nơi bạn sẽ có được kiến thức lý thuyết mà bạn sẽ cần cho nghề nghiệp tương lai của mình. Thời gian còn lại sẽ dành cho công ty. Ở đó bạn có thể áp dụng kiến thức mới học được vào thực tế, chẳng hạn bằng cách học vận hành máy móc. Bạn sẽ biết công ty của bạn làm gì, tìm hiểu cách nó hoạt động và tìm hiểu xem tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.
    Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành này mang lại cho bạn một khởi đầu thực sự trong công việc của mình: khi bạn hoàn thành khóa đào tạo, bạn sẽ không chỉ có kiến thức kỹ thuật cần thiết mà còn có kinh nghiệm thực tế trong công việc của mình. Có khoảng 350 chương trình đào tạo được công nhận chính thức ở Đức, vì vậy rất có thể một trong số đó sẽ phù hợp với sở thích và tài năng của bạn. Bạn có thể biết đó là cái nào bằng cách tham quan một trong những hội chợ đào tạo nghề việc làm được tổ chức ở nhiều thành phố của Đức vào các thời điểm khác nhau trong năm.
    Triển vọng việc làm cho sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề kép là rất tốt. Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này rất phổ biến với giới trẻ Đức: khoảng 2/3 tổng số sinh viên rời trường học để bắt đầu một chương trình đào tạo nghề.

Câu 1: Which of the following is probably the best title of the passage

A. Employment Opportunities and Prospects in Germany

B. Combination of Theory and Practice in Studying in Germany

C. Dual Vocational Training System in Germany

D. Higher Education System in Germany

Lời giải:

Đáp án đúng C. Dual Vocational Training System in Germany

Kiến thức: Đọc hiểu – nhan đề

Giải thích:

Câu nào sau đây có lẽ là tiêu đề hay nhất của đoạn văn?

A. Cơ hội việc làm và triển vọng ở Đức => chỉ là chi tiết đoạn 3, các đoạn còn lại không nhắc đến

B. Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành khi học tập tại Đức => chỉ là chi tiết đoạn 1

C. Hệ thống đào tạo nghề kép ở Đức

D. Hệ thống giáo dục đại học ở Đức => quá rộng, trong bài không nhắc đến toàn bộ hệ thống giáo dục.

Câu 2. The word “it” in the first paragraph refers to……. 

A. company 

B. machinery 

C. knowledge 

D. organisation 

Lời giải:

Đáp án đúng: A. company

Giải thích: 

Từ “it” trong đoạn đầu tiên đề cập đến ________. 

A. Công ty B. máy móc C. kiến thức                    D. tổ chức

Thông tin: You will get to know what your company does, learn how it operates and find out if you can see yourself working there after completing your training. 

Tạm dịch: Bạn sẽ biết công ty của bạn làm gì, tìm hiểu cách nó hoạt động và tìm hiểu xem tìm hiểu xem liệu bạn có thể thấy mình đang làm việc ở đó sau khi hoàn thành khóa đào tạo hay không.

Câu 3. Which of the following statements best describes the dual vocational training programmes? 

A. These programmes consist of an intensive theoretical course of two and a half years at a vocational school. 

B. These programmes require you to have only practical working time at a certain company. 

C. These programmes offer you some necessary technical skills to do your future job. 

D. These programmes provide you with both theoretical knowledge and practical working experience. 

Lời giải:

Đáp án đúng: D.

Giải thích:

Câu nào sau đây mô tả đúng nhất về chương trình đào tạo nghề kép:

A. Các chương trình này bao gồm một khóa học lý thuyết chuyên sâu trong hai năm rưỡi tại một trường dạy nghề.

B. Các chương trình này yêu cầu bạn chỉ có thời gian làm việc thực tế tại một công ty nhất định.

C. Các chương trình này cung cấp cho bạn một số kỹ năng kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc tương lai của bạn.

D. Các chương trình này cung cấp cho bạn cả kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm làm việc thực tế.

Câu 4. The word “hands-on” in the second paragraph is closest in meaning to……. 

A. theoretical 

B. practical 

C. technical 

D. integral 

Lời giải:

Đáp án đúng: B. practical 

Giải thích: 

Từ “hand-on” trong đoạn thứ hai có nghĩa gần giống với …….

A. lý thuyết

B. thực tế

C. kỹ thuật

D. tích phân

Câu 5. How many German school leavers choose this vocational training programme? 

A. well over 75% 

B. around one out of five 

C. less than a third 

D. about 70%

Lời giải:

Đáp án đúng: D. about 70%

Giải thích: 

Có bao nhiêu học sinh tốt nghiệp ở Đức chọn chương trình đào tạo nghề này? 

A. trên 75%           B. khoảng 1/5     C. ít hơn 1/3     D. khoảng 70%

  Thông tin: This is one of the reasons why this kind of training is very popular with young Germans: around two-thirds of all students leaving school go on to start a vocational training programme.

    Tạm dịch: Đây là một trong những lý do tại sao hình thức đào tạo này rất phổ biến với giới trẻ Đức: khoảng 2/3 tổng số sinh viên rời trường học để bắt đầu một chương trình đào tạo nghề. (2/3 ~ 66%)

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết