• Trang chủ
  • Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo
storage/uploads/khi-dot-chay-hoan-toan-864-gam-hon-hop-glucozo-va-saccarozo_1

Khi đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp glucozo và saccarozo

Câu hỏi: Khi đốt cháy 8,64 gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ cần vừa đủ 0,3 mol O2, thu được CO2 và m gam H2O. Giá trị của m là bao nhiêu?

Trả lời: 

Khi đốt cháy cacbohiđrat luôn có: nO2 = nCO2 = 0,3 mol.

BTKL: mH2O = mcacbohidrat + mO2 – mCO2 = 8,64 + 0,3.32 – 0,3.44 = 5,04 gam.

Cùng THPT Trịnh Hoài Đức tìm hiểu saccarozo nhé!

A. Saccarozo

I. Tính chất vật lí 

+ Saccarozơ là chất rắn kết tinh, không màu, không mùi, có vị ngọt, nóng chảy ở 185oC.

+ Saccarozơ tan tốt trong nước, độ tan tăng nhanh theo nhiệt độ.

II. Cấu tạo phân tử

   Saccarozơ không có phản ứng tráng bạc và không làm mất màu nước brom. Chứng tỏ phân tử saccarozo không có nhóm chức CHO, Saccarozơ là một đisaccarit được cấu tạo từ một gốc glucozơ và một gốc fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi.

  Trong phân tử saccarozơ không có nhóm anđehit (CH=O), chỉ có các nhóm ancol (OH).

III. Tính chất hóa học

1. Tính chất của poliol 

 – Tác dụng với Cu(OH)2 cho phức đồng-saccarozơ màu xanh.

 2C12H22O11 + Cu(OH)2 → (C12H21O11)2Cu + 2H2O

2. Phản ứng thủy phân

 – Khi đun nóng dd có axit làm xúc tác, saccarozơ bị thuỷ phân tạo ra glucozơ và fructozơ                 

C12H22O11 + H2O  →  C6H12O6 + C6H12O6       

                                   Glucozơ       Fructozơ

 – Phản ứng này còn xảy ra nhờ tác dụng của enzym

IV. Ứng dụng và sản xuất Saccarozơ

Ứng dụng của Saccarozơ

  Saccarozơ thường được dùng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, để sản xuất bánh kẹo, hay nước giải khát… Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

V. Sản xuất đường Saccarozơ

Saccarozo được sản xuất từ cây mía, củ cải đường hoặc hoa thốt nốt.

B. Bài tập ví dụ

Câu 1:

Dùng thuốc thử nào dưới đây để phân biệt dung dịch saccarozơ, rượu etylic và glucozơ?

A. Dung dịch Ag2O/NH                           B. Dung dịch Ag2O/NH3 và dung dịch HCl

C. Dung dịch HCl                                        D. Dung dịch Iot

Hướng dẫn giải:

– Cho lần lượt các dung dịch trên tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3:

+ Dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng là glucozơ

C6H12O6 + Ag2O  → C6H12O7 + 2Ag

+ Không có hiện tượng gì là saccarozơ và rượu etylic
– Đun nóng 2 dung dịch còn lại trong HCl, sau đó cho tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3:

 + Dung dịch nào xuất hiện kết tủa trắng là saccarozơ

C12H22O11 + H2O →  C6H12O6 + C6H12O6       

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag

+ Dung dịch không có hiện tượng gì là rượu etylic

Câu 2:

Khi đun nóng dd đường saccarozơ có axit vô cơ xúc tác ta được dd dịch chứa:

A. glucozơ và mantozơ                               B. glucozơ và glicozen

C. fructozơ và mantozơ                              D. glucozơ và frutozơ

Hướng dẫn giải:

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6       

                                   Glucozơ       Fructozơ

Câu 3: Thuỷ phân hỗn hợp gồm 34,2 gam saccarozơ và 68,4 gam mantozơ một thời gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng số mol Ag thu được là:

A. 0,90 mol    B. 1,00 mol    C. 0,85 mol    D. 1,05 mol

Hướng dẫn giải :

Có nsaccarozo = 0,1 mol , nmantozo = 0,2 mol

Saccarozơ → Glucozơ + Fructozơ

0,1 mol

Mantozơ → 2Glucozơ

0,2 mol

Với H= 75% thì dung dịch X thu được chứa:

nGlucozơ = 0,1.0,75 + 2.0,2.0,75 = 0,375 mol

nFructozơ = 0,1.0,75 = 0,075 mol

nSaccarozơ dư = 0,025 mol

nMantozơ dư = 0,05 mol

Khi cho X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

⇒ nAg = 2nGlucozo + 2nfructozo + 2nmantozo dư = 2. ( 0,375+ 0,075 + 0,05) = 1 mol

→ Đáp án B

Câu 4: Đun nóng 34,2 gam mantozơ trong dung dịch axit sunfuric loãng. Trung hòa dung dịch thu được sau phản ứng bằng dung dịch NaOH rồi cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được 37,8 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân mantozơ

A. 87,5%    B. 69,27%    C. 62,5%    D. 75,0%

Hướng dẫn giải :

H% = a (%) ⇒ nGlu = 2a.0,1=0,2a;

nmantozơ = 0,1(1 – a) = 0,1 – 0,1a

nAg = 2(nGlu + nman) = 2.( 0,1 + 0,1a) = 0,35 ⇒ a = 0,75

⇒ H% = 75%

→ Đáp án D

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Hóa Học 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết