• Trang chủ
  • Giải thích vì sao số lượng và quy mô đô thị ở các nước đang phát triển tăng nhanh | Địa Lý 10
storage/uploads/giai-thich-vi-sao-so-luong-va-quy-mo-do-thi-o-cac-nuoc-dang-phat-trien-tang-nhanh_1

Giải thích vì sao số lượng và quy mô đô thị ở các nước đang phát triển tăng nhanh | Địa Lý 10

Câu hỏi: Đọc thông tin và quan sát hình 2.4, bảng 2.8, bảng 2.9, giải thích vì sao số lượng và quy mô đô thị ở các nước đang phát triển tăng nhanh.

Lời giải:

* Giải thích: Số lượng và quy mô đô thị ở các nước đang phát triển tăng nhanh vì sự tăng nhanh của số dân thành thị và tốc độ gia tăng số dân thành thị ngày càng cao.

>>> Tham khảo: Trình bày đặc điểm quá trình đô thị hóa ở nước ta?

Tìm hiểu về các loại đô thị

1. Đô thị loại I

Tiêu chí xác định thành phố là đô thị loại I bao gồm:

– Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội:

+ Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia, cấp vùng hoặc cấp tỉnh về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng liên tỉnh hoặc cả nước;

+ Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội đạt các tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo.

2. Đô thị loại II

– Đô thị loại 2 có chức năng là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, dịch vụ đầu mối giao thông của tỉnh, các vùng liên tỉnh nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của một tỉnh hoặc các vùng liên tỉnh. 

– Quy mô về dân số: Đối với đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh thì quy mô dân số tối thiểu là 300.000 người. Trường hợp đô thị loại 2 trực thuộc trung ương thì quy mô dân số toàn đô thị phải đạt 800.000 người trở lên.

– Mật độ dân số: Mật độ dân số khu vực nội thành tối thiểu 8 nghìn người/ km2, đối với đô thị 2 trực thuộc trung ương thì khu vực nội thành có mật độ từ 10 nghìn người/km2 trở lên.

3. Đô thị loại III

Tiêu chí xác định thành phố là đô thị loại III bao gồm:

– Vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội:

+ Vị trí, chức năng, vai trò là trung tâm tổng hợp hoặc trung tâm chuyên ngành về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, vùng liên tỉnh

– Quy mô dân số toàn đô thị đạt từ 100.000 người trở lên; khu vực nội thành, nội thị đạt từ 50.000 người trở lên.

4. Đô thị loại IV

– Chức năng của đô thị loại IV: Đô thị là trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, khoa học – kỹ thuật, giáo dục – đào tạo, du lịch, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu của một vùng trong tỉnh hoặc một tỉnh. Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của một vùng trong tỉnh hoặc một số lĩnh vực đối với một tỉnh.

– Quy mô dân số toàn đô thị từ 50 nghìn người trở lên.

– Mật độ dân số khu vực nội thị từ 4.000 người/km2 trở lên.

– Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị tối thiểu đạt 70% so với tổng số lao động.

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 10, Địa lý 10

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết