• Trang chủ
  • Earth is the only place we know of in the universe that can
wp-content/uploads/2021/12/nothumb-best-featured.png

Earth is the only place we know of in the universe that can

Câu hỏi và hướng dẫn giải

Choose the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to 29:

Earth is the only place we know of in the universe that can support human life. ____25____ human activities are making the planet less fit to live on. As the western world ____26____  on consuming two-thirds of the world’s resources while half of the world’s population do so just to stay alive we are rapidly destroying the lonely resource we have by which all people can survive and prosper. Everywhere fertile soil is ____27____  built on or washed into the sea. Renewable resources are exploited so much that they will never be able to recover ____28____. We discharge pollutants into the atmosphere without any thought of the consequences. As a result, the planet’s ability to support people is being reduced at the very time when rising human numbers and consumption are ____29____  increasingly heavy demands on it.

Câu 1: ____25____

A. Although

B. Still                               

C. Yet                           

D. Despite 

Câu 2: ____26____

A. continues 

B. carries         

C. follows       

D. repeats

Câu 3: ____27____

A. sooner

B. neither        

C. rather          

D. either

Câu 4: ____28____

A. greatly 

B. utterly         

C. completely  

D. quite  

Câu 5: ____29____

A. making      

B. doing          

C. taking         

D. having

Đáp án đúng:

Đáp án câu 1 là: C

Giải chi tiết:

A. Although S + V: mặc dù   

B. Still: ấy thế mà, vẫn

C. Yet S + V: tuy nhiên

D. Despite + N/Ving: dù, mặc dù

Earth is the only place we know of in the universe that can support human life. (25) Yet human activities are making the planet less fit to live on.

Tạm dịch: Trái Đất là nơi duy nhất chúng ta biết đến trong vũ trụ này mà có thể nuôi sống loài người. Tuy nhiên hoạt động của con người đang khiến cho Trái Đất trở thành một khắc nghiệt.

Chọn C

Đáp án câu 2 là: B

Giải chi tiết:

carry on: tiếp tục

A. continues (v): tiếp tục       

C. follows (v): đi theo, theo sau         

D. repeats (v): nhắc lại, lặp lại

As the western world (26) carries on consuming two-thirds of the world’s resources …

Tạm dịch: Vì thế giới phương Tây tiếp tục tiêu thụ 2/3 tài nguyên của Trái Đất …

Chọn B

Đáp án câu 3 là: D

Giải chi tiết:

Dấu hiệu: Sau chỗ trống có “or”

Cấu trúc: S + V + either … or …. : … hoặc … hoặc …

Các phương án khác:

no sooner … than ….: vừa mới …. thì …

neither …. nor … : không … cũng không ….

rather …. than …: … hơn là …

Everywhere fertile soil is (27) either built on or washed into the sea.

Tạm dịch: Ở khắp mọi nơi, đất màu mỡ hoặc được trồng trọt hoặc bị thải ra biển.

Chọn D

Đáp án câu 4 là: C

Giải chi tiết:

A. greatly (adv): rất, lắm        

B. utterly (adv): hoàn toàn, chắc chắn

C. completely (adv): hoàn toàn, đầy đủ, trọn vẹn

D. quite (adv): khá

Renewable resources are exploited so much that they will never be able to recover (28) completely.

Tạm dịch: Các nguồn tài nguyên có thể phục hồi thì bị khai thác quá mức đến nỗi chúng không bao giờ khôi phục lại hoàn toàn được nữa.

Chọn C

Đáp án câu 5 là: A

Giải chi tiết:

A. make – making: chế tạo, sản xuất

B. do – doing: làm, hành động                       

C. take – taking: cầm, lấy       

D. have – having: có

=> make demand on: đòi hỏi, yêu cầu

As a result the planet’s ability to support people is being reduced at the very time when rising human numbers and consumption are (29) making increasingly heavy demands on it.

Tạm dịch: Kết quả là khả năng nuôi sống loài người của hành tinh này đang suy giảm cùng lúc khi mà dân cư thế giới đang tăng và nhu cầu tiêu dùng đang cần rất nhiều nguồn tài nguyên từ Trái Đất.

Chọn A

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 12, Tiếng Anh 12

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết