• Trang chủ
  • Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Chương 2 (đề 1)
uploads/de-kiem-tra-de-thi/de-kiem-tra-de-thi-hoa-11/de-kiem-tra-1-tiet-hoa-11-chuong-2-de-1.png

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 Chương 2 (đề 1)

Đề kiểm tra 45 phút Hóa 11 – Chương 2

Đề Số 1

I/ Phần trắc nghiệm (4 điểm).

Khoanh tròn đáp án đúng nhất

Câu 1: Muối amoni nào sau đây khi nhiệt phân không cho khí NH3?

A. NH4Cl

B. NH4HCO3

C. NH4NO3

D.( NH4)2CO3

Câu 2: Cho phương trình:     X là? 

A. CuO

B. Cu(NO2)2

C. Cu

D. Cu3N2

Câu 3 : Cho 6,4 (g) Cu tác dụng với dung dịch HNO3, đặc, nóng, dư. Thu được V (lit) khí NO2 (duy nhất, đktc). Giá trị của V là ?

A. 6,72 lít

B. 4,48 lít

C. 11,2 lít

D. 10,08 lít

Câu 4. Cacbon phản ứng với dãy nào sau đây:

A. Na2O, NaOH và HCl                      B. Al, HNO3 và O2

C. Ba(OH)2, Na2CO3 và CaCO3          D. NH4Cl, KOH và AgNO3

Câu 5. Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít khí CO2(đktc) thoát ra. Thể tích khí CO(đktc) tham gia phản ứng là:

A. 1,12lít                B. 2,24 lít                    C. 3,36 lít                                D. 4,48 lít  

Câu 6: Phản ứng nào sau đây không xảy ra

A. Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 2 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết                              B. Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 2 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

C. Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 2 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết         D. Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 2 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

Câu 7: Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dd Ca(OH)2 sinh ra chất kết tủa trắng. Nồng độ mol/lít của dd Ca(OH)2

A. 0,55M            B.   0,5M                       C.   0,45M                          D.   0,65M

Câu 8: Cho khí CO khử hoàn toàn 42,6 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít khí CO2(đktc) thoát ra và m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 39,4               B. 34,9                        C. 42,6                                    D. 45,8

II/ Phần tự luận ( 6 điểm)

Câu 1 ( 3 điểm). Hoàn thành các PTHH sau:

1. Ca(HCO3)2 + NaOH

2. Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 2 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

3. Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 2 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

Câu 2 ( 2 điểm). Cho 18,9 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 loãng. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được 13,44 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

a, Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu

b. Tính thể tích của dung dịch HNO3 2M đã dùng.

Câu 3 (1 điểm). Dẫn 3,36 lit khí CO2 (đktc) đi qua 200ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng hoàn toàn thì thu được m gam muối. Tính m?

Đáp án và thang điểm

I/ Phần trắc nghiệm ( 4 điểm. Mỗi câu đúng 0,4 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

B

B

D

D

B

A

II/Phần II: Tự luận

Câu

Nội dung

Điểm

1

1. Ca(HCO3)2 + 2NaOH →CaCO3 + Na2CO3 +2H2O

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 2 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

 

Mỗi PT đúng 1đ. Không CB – 0,5đ

 

2

a. PTHH:

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 2 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

b. nNO = 0,6 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Al trong hh

Theo bài và PT ta có hệ:

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 11 Chương 2 (Đề 1) -  Đáp án thang điểm chi tiết

c. nHNO3 = 8/3. 0,45 + 4. 0,3 = 2,4 mol

V HNO3 = 1,2 lit

 

0,25đ

0,25đ

 

 

0,5đ

 

0,5đ

 

 

0,25đ

0,25đ

3

nCO2 = 0,15 mol ; nNaOH = 0,4 mol

Xét tỉ lệ ta thấy muối thu được sau phản ứng là Na2CO3

CO2 + 2NaOH →Na2CO3 + H2O

nNa2CO3 = nCO2 = 0,15 mol

mNa2CO3 = 15,9gam

0,25đ

0,25đ

 

0,5đ

 (Cho Mg = 24, Al = 27, N =14, O =16, H =1, Na = 23, C = 12)

Tham khảo toàn bộ: Đề kiểm tra, đề thi Hóa 11 học kì 1

Đăng bởi: THPT Trịnh Hoài Đức

Chuyên mục: Lớp 11, Hóa Học 11

trinhhoaiduc
@ Trường THPT Trịnh Hoài Đức – Trường Trung Học Chất Lượng Cao
Bài viết mới nhất
Chuyên mục
Bài viết liên quan
Bài viết xem nhiều

Trường THPT Trịnh Hoài Đức - Trường Trung Học Chất Lượng Cao

Địa chỉ: DT745, Thạnh Lợi, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Điện thoại: 0650.825477

Website: https://thpttrinhhoaiduc.edu.vn/

Danh mục bài viết