VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

TỔ NGOẠI NGỮ

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1 Lê Thị Minh Nhựt 1982 Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Tổ trưởng 
 2 Trần Thảo Lam 1985 Thạc sỹ Lý luận và PP Dạy học tiếng Anh Giáo viên
 3 Nguyễn Thị Kim Nhung 1970 Cử nhân Anh văn Giáo viên
 4 Lê Thị Lệ 1985 Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh Tổ phó
 5  Nguyễn Thanh Tâm 1991 Thạc sỹ Lý luận và PP Dạy học tiếng Anh Giáo viên
 6 Võ Thị Xuân Mai 1992 Cử nhân Anh văn Giáo viên 
 7 Lê Thị  Thanh Thanh 1994 Cử nhân Anh văn  Giáo viên