VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

TỔ THỂ DỤC - GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1 Đặng Minh Chương 1961 Cử nhân Giáo dục thể chất Tổ trưởng 
 2 Nguyễn Việt Hùng 1980 Cử nhân Giáo dục thể chất Giáo viên
 3 Lê Hữu Trúc 1971 Cử nhân Giáo dục thể chất Giáo viên
 4 Trần Văn Hiệu 1971 Cử nhân Giáo dục thể chất Tổ phó
 5 Nguyễn Hữu Tiến 1975 Cử nhân Toán - Tin, Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng Giáo viên
 6 Lê Thị Mai 1989 Cử nhân Giáo dục Quốc phòng Giáo viên