VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

TỔ TIN HỌC

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1  Nguyễn Thụy Đoan Trang 1980 Thạc sỹ Hệ thống thông tin  Tổ trưởng
 2 Võ Thị Hồng Thảo 1985 Thạc sỹ Hệ thống thông tin  Tổ phó
 3 Nguyễn Văn Sơn 1967 Cử nhân Tin học Giáo viên
 4 Nguyễn Xuân Thái  1985 Cử nhân Tin học  Giáo viên
 5 Hoàng Thanh Trung 1988 Cử nhân Tin học Giáo viên