VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

TỔ SỬ - ĐỊA - GIÁO DỤC CÔNG DÂN

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1   Ngô Thị Xuân Tâm 1979 Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và PP Dạy học Lịch sử Tổ trưởng 
 2  Lê Thị Huỳnh Giang 1976 Cử nhân Lịch sử Giáo viên
 3 Nguyễn Thị Lan 1987 Cử nhân Lịch sử Giáo viên
 4 Hoàng Văn Tuyên 1976 Cử nhân Địa lý Tổ phó
 5  Lưu Thị Thư 1977 Cử nhân Địa lý môi trường Giáo viên
 6 Vũ Thị Oanh 1989 Cử nhân Địa lý Giáo viên 
 7 Đỗ Thị Cẩm Phụng 1981 Cử nhân Giáo dục Chính trị  Giáo viên
 8 Nguyễn Thị Hằng 1978 Cử nhân Giáo dục Chính trị  Giáo viên