VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

TỔ SINH - KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1  Trần Thị Vẻ 1985 Thạc sỹ chuyên ngành Sinh học thực nghiệm Tổ trưởng
 2 Phạm Xuân Bằng 1989 Thạc sỹ chuyên ngành Sinh thái học Tổ phó
 3 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 1991 Cử nhân Sinh học Giáo viên
 4 Ngô Quyết Thắng  1984 Cử nhân Sinh học  Giáo viên
 5 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1993 Cử nhân Kỹ thuật Giáo viên