VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

TỔ HÓA

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1  Nguyễn Thị Khánh Chi 1984 Thạc sỹ Lý luận và PP Dạy học môn Hóa  Tổ trưởng 
 2  Huỳnh Thị Kim Hoàng 1994 Cử nhân Hóa học Tổ phó
 3 Huỳnh Kim Bảo Trúc  1979 Thạc sỹ chuyên ngành Khoa học giáo dục Giáo viên
 4 Bùi Thị Minh Dương 1985 Thạc sỹ Lý luận và PP Dạy học môn Hóa  Giáo viên
 5 Nguyễn Hữu Tiến  1983 Thạc sỹ chuyên ngành Hóa hữu cơ Giáo viên
 6 Lê Thành Phương 1981 Thạc sỹ chuyên ngành Giáo dục học Giáo viên 
 7 Đặng Thị Thu Hiền 1993 Cử nhân Sư phạm Hóa học  Giáo viên