VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

CHI BỘ

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1  Quách Đức Thịnh 1978 Trung cấp Lý luận Chính trị Bí thư Chi bộ
 2  Bùi Thị Triệu Phúc 1979  Trung cấp Lý luận Chính trị Phó bí thư Chi bộ
 3  Nguyễn Trọng Thi 1980  Trung cấp Lý luận Chính trị Chi ủy viên
 4 Cô Võ Thị Hồng Thảo  1985 Trung cấp Lý luận Chính trị  Chi ủy viên
 5 Cô Nguyễn Thanh Tâm  1991  Sơ cấp  Chi ủy viên