VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

TỔ VẬT LÝ - KỸ THUẬT

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1   Lưu Thị Vàng 1986 Thạc sỹ Vật lý học Tổ trưởng 
 2 Trần Trúc Như 1984 Cử nhân Vật lý - Thạc sỹ QLGD Tổ phó
 3 Nguyễn Thanh Cao 1968 Cử nhân Vật lý   Giáo viên
 4 Nguyễn Tuấn Kiệt 1993 Cử nhân Vật lý   Giáo viên
 5 Lê Thị Ngọc Diệp 1984 Cử nhân Vật lý   Giáo viên
 6 Trần Thị Yến Xuân 1994 Cử nhân Vật lý   Giáo viên 
 7 Huỳnh Quốc Trung 1995 Cử nhân Vật lý    Giáo viên
 8 Nguyễn Ngọc Huyền Ngân  1986 Thạc sỹ Kỹ Thuật  Giáo viên
 9 Lê Đăng Tho 1980 Cử nhân Kỹ thuật  Giáo viên