VĂN BẢN CÁC CẤP
VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG
Đăng nhập
Cơ cấu tổ chức Nhà trường năm 2020 - 2021

BAN GIÁM HIỆU

STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chức vụ
 1  Quách Đức Thịnh 1978  Cử nhân Toán học - Thạc sỹ Quản lý Giáo dục  Hiệu trưởng
 2  Bùi Thị Triệu Phúc 1979  Cử nhân Tiếng Anh - Thạc sỹ Quản lý Giáo dục  Phó hiệu trưởng
 3  Nguyễn Vũ Nguyên 1982  Cử nhân Vật Lý - CC Bồi dưỡng CBQL  Phó hiệu trưởng
 4  Nguyễn Trọng Thi  1980  Thạc sỹ Giáo dục thể chất - CC Bồi dưỡng CBQL  Phó hiệu trưởng